region stockholmlogo xsmall

Metoden FaR

Fysisk aktivitet på recept, FaR, är en evidensbaserad arbetsmetod för hälso- och sjukvården. Forskning visar att metoden fungerar för att stödja personer i kontakt med vården till ökad fysisk aktivitet.

Idag finns evidens för att fysisk aktivitet är effektivt både som förebyggande och behandlande åtgärd vid en mängd olika sjukdomstillstånd. Patienter som har en otillräcklig fysisk aktivitet bör erbjudas rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination av fysisk aktivitet, FaR, och/eller stegräknare, samt med särskild uppföljning, Detta ska ske enligt Socialstyrelsens rekommendationer och regionalt vårdprogram hälsofrämjande levnadsvanor.

FaR kan ordineras till personer som bedöms klara av att utföra aktiviteter utanför sjukvårdens regi. För personer som utifrån diagnos och förmåga kräver en mer strukturerad träning rekommenderas i stället kontakt med fysioterapeut.

Aktiviteten sker på egen hand eller i grupp och eventuella kostnader ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård. 

Så här går det till

Legitimerad vårdpersonal förskriver FaR. Genom ett personcentrerat samtal med kartläggning av personens förmåga, tidigare erfarenheter, egen målsättning samt bedömning av motivationsgrad kommer patienten och vårdgivaren tillsammans fram till olika förslag på fysisk aktivitet som kan vara lämplig. Det kan handla om allt från promenad, stavgång, simning och vattengymnastik till styrketräning, gympapass eller trädgårdsarbete.

Det finns två olika receptblanketter. På receptet skrivs vilken intensitet som rekommenderas, typ av aktivitet som ska genomföras, hur länge vid varje tillfälle och hur ofta. Allt utifrån det mål som personen vill och behöver uppnå. Blanketterna finns att ladda ner på vardgivarguiden.se. Sök på FaR-recept.

FaR ska följas upp, både avseende hälsoutfall som sjukdomsspecifika mått och fysisk aktivitetsnivå. Uppföljningen kan ske via telefon, videobesök eller fysiskt återbesök samt föras in i journalsystemet. Läs mer

FYSS - ett metodstöd

FYSS 2021

Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS, kan användas som metodstöd för sjukvårdspersonal vid rekommendation av fysisk aktivitet. FYSS innehåller dels en allmän del om fysisk aktivitet och rekommendationer för olika åldersgrupper samt en systematisk, detaljerad och evidensgraderad rekommendation om fysisk aktivitet vid olika sjukdomstillstånd. FYSS finns i bokform och som eFYSS.

FYSS är sammanställd av Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, YFA, som är en självständig delförening inom Svensk Förening För Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin. Läs mer