region stockholmlogo xsmall

Metoden FaR

Fysisk aktivitet på recept, FaR, är en evidensbaserad arbetsmetod för hälso- och sjukvården. Forskning visar att metoden fungerar för att stödja personer i kontakt med vården till ökad fysisk aktivitet.

Idag finns evidens för att fysisk aktivitet är effektivt både som förebyggande och behandlande åtgärd vid en mängd olika sjukdomstillstånd. Patienter som har en otillräcklig fysisk aktivitet bör erbjudas rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination av fysisk aktivitet, FaR, och/eller stegräknare, samt med särskild uppföljning, Detta ska ske enligt Socialstyrelsens rekommendationer och regionalt vårdprogram hälsofrämjande levnadsvanor.

FaR kan ordineras till personer som bedöms klara av att utföra aktiviteter utanför sjukvårdens regi. För personer som utifrån diagnos och förmåga kräver en mer strukturerad träning rekommenderas i stället kontakt med fysioterapeut.

Aktiviteten sker på egen hand eller i grupp och eventuella kostnader ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård. 

Så här går det till

Legitimerad vårdpersonal förskriver FaR. Genom ett personcentrerat samtal med kartläggning av personens förmåga, tidigare erfarenheter, egen målsättning samt bedömning av motivationsgrad kommer patienten och vårdgivaren tillsammans fram till olika förslag på fysisk aktivitet som kan vara lämplig. Det kan handla om allt från promenad, stavgång, simning och vattengymnastik till styrketräning, gympapass eller trädgårdsarbete.

Det finns två olika receptblanketter. På receptet skrivs vilken intensitet som rekommenderas, typ av aktivitet som ska genomföras, hur länge vid varje tillfälle och hur ofta. Allt utifrån det mål som personen vill och behöver uppnå. Blanketterna finns att ladda ner på vardgivarguiden.se. Sök på FaR-recept.

FaR ska följas upp, både avseende hälsoutfall som sjukdomsspecifika mått och fysisk aktivitetsnivå. Uppföljningen kan ske via telefon, videobesök eller fysiskt återbesök samt föras in i journalsystemet. Läs mer

FYSS - ett metodstöd

FYSS 2021

Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS, kan användas som metodstöd för sjukvårdspersonal vid rekommendation av fysisk aktivitet. FYSS innehåller dels en allmän del om fysisk aktivitet och rekommendationer för olika åldersgrupper samt en systematisk, detaljerad och evidensgraderad rekommendation om fysisk aktivitet vid olika sjukdomstillstånd. FYSS finns i bokform och som eFYSS.

FYSS är sammanställd av Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, YFA, som är en självständig delförening inom Svensk Förening För Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin. Läs mer

 

Filmen riktar sig till dig som vill veta mer om FaR eller har fått ett FaR

Du kan välja att se filmen med svensk eller engelsk text genom att klicka på ikonen som ser ut som ett tangentbord.

Den här filmen är syntolkad

Riktlinjer

Fysisk aktivitet på recept, FaR, är en arbetsmetod för hälso- och sjukvården som under de senaste åren vunnit allt större uppmärksamhet både nationellt och internationellt. 

Riktlinjer - FaR till vuxna har funnits sedan år 2007, enligt beslut av Landstingsstyrelsen 2006-06-20, LS 0503–0536. Riktlinjerna har uppdaterats och godkänts av Specialitetsrådet Hälsofrämjande arbete, Region Stockholm, och antagits av Stockholms medicinska råd, SMR, 2019-05-16.

Läs mer....

Rekommendationer för användning av FaR till barn och ungdom har funnits sedan år 2013. Rekommendationerna har uppdaterats och godkänts av Specialitetsrådet Hälsofrämjande arbete, Region Stockholm, och antagits av Stockholms medicinska råd, SMR, 2019-05-16.

Läs mer...

FaR för barn och ungdomar

FaR ordineras till barn och ungdomar inom både primärvården, slutenvården och elevhälsan i Stockholms län. Som stöd till vårdgivare och som komplement till de riktlinjer för FaR till vuxna som finns idag, har rekommendationer om FaR till barn och ungdomar i Region Stockholm tagits fram. Rekommendationerna baseras på tillgänglig vetenskap och beprövad erfarenhet. Läs mer...