Metoden FaR

Fysisk aktivitet på recept, FaR, är en systematisk arbetsmetod för hälso- och sjukvården. Forskning visar att metoden fungerar för att motivera patienter till ökad fysisk aktivitet och att den är hälsoekonomiskt lönsam.

Idag finns evidens för att fysisk aktivitet är effektivt både som förebyggande och behandlande åtgärd vid en mängd olika sjukdomstillstånd. Patienter som har en otillräcklig fysisk aktivitet bör erbjudas rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination av fysisk aktivitet, FaR, och/eller stegräknare, samt med särskild uppföljning, Detta ska ske enligt Socialstyrelsens rekommendationer och regionalt vårdprogram hälsofrämjande levnadsvanor.

FaR förskrivs av legitimerad vårdpersonal i dialog med patienten och är individuellt anpassad till personens egen förmåga, intresse och hälsotillstånd och kan ordineras till personer som bedöms klara av att utföra aktiviteter utanför sjukvårdens regi. För personer som utifrån diagnos och förmåga kräver en mer strukturerad träning rekommenderas i stället kontakt med fysioterapeut.

Aktiviteten sker på egen hand eller i grupp och eventuella kostnader ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård. 

Så här går det till

Legitimerad vårdpersonal förskriver FaR för olika diagnoser som de har kunskap om. Genom ett personcentrerat samtal kommer patienten och vårdgivaren tillsammans fram till olika förslag på träning som kan vara lämplig. Det kan handla om allt från promenad, stavgång, simning och vattengymnastik till styrketräning, gympapass eller trädgårdsarbete. På receptet skrivs vilken intensitet som rekommenderas, typ av aktivitet som ska genomföras, hur länge vid varje tillfälle och hur ofta. Allt utifrån det mål som personen vill och behöver uppnå. Hur det har gått med aktiviteten, ska sedan följas upp av den som förskrivit receptet och föras in i journalsystemet. Läs mer

FYSS - ett behandlingsstöd

Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS, är ett stödverktyg för sjukvårdspersonal vid rekommendation av fysisk aktivitet. FYSS finns i bokform "FYSS 2017" med 53 kapitel. 33 av dessa kapitel finns fritt tillgängliga på www.fyss.se. Rekommendationer finns för gravida, barn och ungdomar samt för olika diagnoser. FYSS är sammanställd av Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, YFA, som är en självständig delförening inom Svensk Förening För Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin. Läs mer