Sökmeny - Välj själv vilka och hur många sökfält som ska fyllas i vid sökning

Södertälje kommun, Kålsö - Promenader

Skapad av
Södertälje kommun (20)
Arrangörsinformation: I Södertälje kommun finns 24 naturreservat med promenad och cykelstråk, samt flera motionsspår och utegym utspridda över hela kommunen. De består av olika värdefulla naturtyper och miljöer. Välkomna!
Certifierad: Nej
FaR-ansvarig E-post: ingbritt.ekman@sll.se
FaR-ansvarig Telefon: 076-125 27 01
Reception: Finns ingen
FaR-erbjudande: Kommunens naturutbud är gratis och tillgängliga för alla.

Beskrivning

I Kålsö naturreservat finns många olika sorters lövträd och många örter som gynnas av beteshävd. Området utgörs av en från Mörkö delvis isolerad halvö. Kålsö är, förutom en barrskogsbevuxen centralt belägen bergknalle, bevuxen med ädellövskog med invandrande gran. Ek är det vanligaste trädslaget, men här finns också gott om lind, ask och lönn. Buskskiktet är glest. Ädellövskogen avbryts av vackra hagmarker. I lundarna växer en frodig och örtrik flora med exempelvis spenört, myskmadra, lungört, tandrot, underviol, vippärt, vätteros och lundarv samt lundslok och långsvingel. I lövskogen och lundarna och på hagmarkerna finns ett rikt fågelliv. Sannolikt finns det även rikt med smådäggdjur, t ex fladdermöss, och evertebrater. En mindre parkeringsmöjlighet för bilar finns intill den allmänna vägen söder om gården Löten. I området finns inga röjda eller markerade stigar. Allmänna kommunikationer saknas.

Specifika detaljer

Intensitet Måttlig
Träningsform Kondition, Styrka, Balans
Anpassad miljö/aktivitet för personer med Flerfunktionsnedsättning, Hörselnedsättning, Intellektuell funktionsnedsättning, Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Arrangör/ledare på olika språk Svenska
Aktivitet för olika målgrupper Äldre >65 år, Vuxen >20 år, Ungdom 16-19 år, Barn 6-9 år, Barn 10-12 år, Barn 13-15 år, Familj, Gravida
Aktivitet för olika kön Alla
Aktivitetsform Ej ledarledd

Område

Södertälje
Kålsö, Mörkö, 153 93