Om oss

Aktuellt

Du som har fått fysisk aktivitet på recept utskrivet av legitimerad vårdpersonal är från och med den 3 mars välkommen till Stockholms stads simhallar och gym. Läs mer här.

 

 

Negativ hälsoutveckling kräver nationell strategi

En stor grupp av arbetsföra svenskar har haft en negativ utveckling av såväl kondition, förekomst av övervikt och fetma samt mående och upplevd hälsa under de senaste 30 åren. Det visar flera studier som baserats på en unik databas med hälsoprofiler.

Många företag och organisationer erbjuder sina anställda olika former av hälsoundersökningar där deltagande är frivilligt och gratis. En populär sådan undersökning är Hälsoprofilbedömning som utvecklats av företaget Health Profile Institute (HPI). Metoden består av ett frågeformulär om fysiska aktivitetsvanor, andra levnadsvanor och hälsoupplevelser, ett antal medicinska och fysiologiska mätningar såsom längd, vikt, bukomfång, viloblodtryck samt ett konditionstest på cykel för beräkning av maximal syreupptagning (VO2max).

Idag finns det över 600 000 hälsoprofilbedömningar sparade i HPI:s databas. De första är från 1987 och det tillkommer ca 40 000 årligen. Ungefär 125 000 av deltagarna har genomfört två eller flera hälsoprofilbedömningar.

HPI har låtit forskare vid bland annat GIH analysera databasen som är unik i ett nationellt såväl som internationellt perspektiv. Med sin omfattning möjliggör den studier i olika undergrupper, något som andra mindre studier inte medger, men som är viktigt i epidemiologisk forskning.

När databasen har analyserat har forskarna även kopplat ihop den med information från svenska nationella register om eventuell sjukdom, sjukskrivning eller dödsfall. Hittills har 12 vetenskapliga artiklar baserade på data från databasen och nationella register publicerats (3-14).

Oroande utveckling

Studierna pekar sammantaget på att vi har haft, och möjligen fortfarande har, en negativ utveckling av såväl kondition, förekomst av övervikt och fetma samt mående och upplevd hälsa hos en stor grupp män och kvinnor i olika yrkesverksamma åldrar i den svenska befolkningen.

Tidigare redogörelser av trender av samma slag har inte varit tillgängliga, vare sig nationellt eller internationellt. De övergripande trenderna, med en extra uttalad, oroande utveckling i olika undergrupper såsom yngre åldrar, lägre utbildning samt viss geografisk skillnad, bör ge en akut signal för motverkande insatser.

Studierna visar på betydelsen på hälsan i stort av både konditionsnivån per se och att bibehålla och förbättra konditionen i vuxenlivet för i stort sett alla (oavsett kön, ålder och kända riskfaktorer för ohälsa).

En av få positiva trender som framkommer i studierna är att aktiv arbetspendling ökat jämfört med för 20 år sedan. Trenden är mycket möjligt ett kvitto på de insatser som gjorts för att förbättra den fysiska miljön och möjligheterna till aktiv arbetspendling, men kan också kopplas till en utveckling där fler ser möjligheten till vardaglig fysisk aktivitet i annat än traditionell strukturerad och planerad träning.

Nationell strategi behövs

Betydelsen av regelbunden fysisk aktivitet, en god kondition och minskat stillasittande för hälsa och minskad sjukdomsrisk måste nu tas på allvar av beslutsfattare med mandat att göra skillnad i samhället. Inte minst i dagens pandemitider, där högt blodtryck, övervikt/fetma och kronisk sjukdom, alla har en tydlig koppling till fysisk aktivitetsnivå och är starka riskfaktorer för mer allvarligt insjuknande i COVID-19.

"Högt blodtryck, övervikt/fetma och kronisk sjukdom har alla en tydlig koppling till fysisk aktivitetsnivå"

En av de centrala faktorerna till att vi inte nått längre i arbetet mot ohälsosamma levnadsvanor – såväl fysisk inaktivitet och stillasittande som ohälsosamma matvanor – är bristen på en övergripande nationell strategi och samordning.

Likt införandet av varm och gratis skolmat till alla grundskoleelever på initiativ av först riksdagen i mitten av 1900-talet, och sedermera i skollagen 1997, så behöver krafttag komma uppifrån för att etablera en beständig strategi för att främja hälsosamma levnadsvanor brett i den svenska befolkningen. Och detta behöver ske över och oberoende av olika politiska block.

Ett första steg till detta togs då regeringen 2020 beslutade att utse en nationell samordnare för att främja fysisk aktivitet i den svenska befolkningen. Efter några turer landade uppdraget på GIH:s nuvarande rektor Per Nilsson att leda en kommitté för detta.

Då svenska forskare bedriver framstående forskning på hur detta bäst skulle kunna sjösättas och utredare länge stått redo med en handlingsplan för både fysisk aktivitet och matvanor, kan man bara hoppas att det generar något mer kraftfullt än vad tidigare genomförts, såväl för vår generation, och för våra barns och kommande generationers.

/Elin Ekblom-Bak och Björn Ekblom

https://www.idrottsforskning.se/negativ-halsoutveckling-kraver-nationell-strategi/ 

100 trappsteg varje dag

 

ParaMe - webbplatsen för personer med funktionsnedsättning

ParaMe är en tillgänglig webbplats i syfte att informera personer med funktionsnedsättning om möjligheterna till parasport i deras lokalområden. Webbplatsen ger även inspiration och vägledning till ett hälsosammare liv. Personer med funktionsnedsättning rör sig generellt mindre än personer utan funktionsnedsättning. En av anledningarna är bristande information om de möjligheter som finns. ParaMe är tillgänglig för alla. Vid arbetet med att ta fram webbplatsen har tillgänglighetsexperter och referensgrupp bestående av personer med olika typer av funktionsnedsättningar använts.

Läs mer

parame

 

 FaRledare.se - webbenkät
Enkät

<< Öppna Enkäten här >>

Syftet med enkäten är att ta reda på hur du som användare upplever webbplatsen www.FaRledare.se. Vi hoppas att du kan hjälpa oss att bli bättre genom att svara på enkäten. Den tar bara några minuter att slutföra.

Ingen redovisning kommer att ske som innebär att det går att identifiera enskilda personer. Resultatet redovisas med hänsyn att tillförsäkra anonymiteten för alla.

Det är viktigt med dina synpunkter för att resultaten ska ge en så sann bild som möjligt.

Träning bättre mot depression än medicin

Att fysisk aktivitet är bra såväl fysiskt som mentalt är välkänt. Och enligt en studie vid Karolinska institutet visar det sig att regelbunden träning faktiskt är lika effektivt, eller till och med bättre, än behandling mot depression med läkemedel eller terapi. 

– Många studier visar samma sak, säger Yvonne Forsell, psykiatriker och professor på Karolinska Institutet.  

Enligt en studie som Karolinska Institutet har gjort i samarbete med Lunds universitet och sex landsting i Sverige kan motionsträning användas för att behandla personer med mild till måttlig depression, ångest och stressrelaterad psykisk ohälsa. I studien ingick runt 1000 personer med mild till måttlig depression och ångesttillstånd.

– Internetbaserad kognitiv beteendeterapi och fysisk träning är minst lika bra, eller till och med bättre än sedvanlig behandling vid mild till måttlig depression, säger Yvonne Forsell, som är en av de som ligger bakom studien som avslutades i mars i år. Men hon poängterar att svåra depressioner kräver annan behandling också.

Därför blir du mer uthållig med högintensiv träning

Nu har forskarna svaret. Att högintensiv träning som exempelvis intervaller är bra är ingen nyhet. Men nu har svenska forskare hittat orsaken till varför. Den snabba träningen gör att det bildas fler mitokondrier i musklerna vilket gör dem mer uthålliga.

För många är några få minuters högintensiv intervallträning lika effektiv som vanlig uthållighetsträning. Konditionen förbättras lika mycket med några minuters högintensiv intervallträning som långvarigare uthållighetsträning. 

Forskare vid Karolinska institutet lät män cykla så intensivt som möjligt under 30 sekunder och sen vila i fyra minuter. Och så höll det på, i upp till sex gånger.

Kalcium bryts ner

Det visade sig att den kortvariga träningen bryter ned kalciumkanalerna i muskelcellerna enligt studien som publiceras i Proceedings of the National Academy of Sciences.

– Detta leder till en långvarigt förändrad kalciumhantering i cellerna och det är en utmärkt signal för exempelvis nybildning av mitokondrier, säger en av forskarna bakom studien, Håkan Westerblad till SVT Nyheter.

Orsaken till att kalciumkanalerna bröts ner var att mängden fria radikaler ökade och det skulle kunna vara anledningen till av antioxidanter kan försämra effekten av uthållighetsträning som är känt sedan tidigare. Det är även sedan tidigare välkänt att mitokondrier producerar energi och att förändringar som stimulerar nybildning av mitokondrier ökar musklernas uthållighet.

Trots bättre levnadsvanor blir vi allt fetare

Högutbildade män mår bäst!

Svenskarna röker och dricker i allt mindre utsträckning. Trots det blir vi bara fetare. I dag är varannan svensk överviktig enligt Folkhälsomyndigheten. Trots att många i Sverige fimpat för gott och slutat dricka i någon större omfattning blir vi allt fetare. Det här står klart när Folkhälsomyndigheten presenterar resultatet av Nationella folkhälsoenkäten där hälsan mäts varje år hos 20 000 svenskar mellan 16 och 84 år. Men humöret verkar ändå vara gott. Enligt enkäten anser 70 procent av de svarande att de har ”ett gott allmäntillstånd”. Men skillnaderna är stora beroende på kön och utbildningsnivå. De som känner sig allra friskast är högutbildade män.

Diabetes är en folksjukdom i Sverige

Diabetes är en folksjukdom i Sverige, och orsaken kan vara både ärftlighet och levnadsvanor. I vissa fall går det alltså att förebygga sjukdomen. Gör testet och se om du är i riskzonen.

Den 14 november arrangerades Världsdiabetesdagen. Det är en FN-dag som sätter fokus på alla miljoner människor runt om i världen som har eller riskerar att drabbas av diabetes.

Diabetes är egentligen inte en utan flera olika sjukdomar med olika orsaker, till exempel finns det typ 1-diabetes, graviditetsdiabetes och typ 2-diabetes. Den gemensamma nämnaren för alla är att sockerhalten i blodet är för hög. Typ 2-diabetes är den vanligaste typen, och de senaste åren har antalet fall ökat.

Hur kommer det sig att det ökar?

Far_grey