FaR för barn och ungdomar

Fysisk aktivitet på recept, FaR, är en evidensbaserad metod till vuxna som består av olika delar. Metoden utvecklas och testas nu för barn och ungdomar som stöd att uppnå bättre hälsa genom ökad fysisk aktivitet. Grunden är att förskrivaren sätter barnet/ungdomen i centrum genom en öppen dialog, till exempel motiverande samtal. Förskrivaren gör en skriftlig ordination på en receptblankett, som också är en överenskommelse. Ordinationen kan innebära en egen aktivitet, som barnet/ungdomen lätt kan göra i vardagen, eller deltagande i något som en aktivitetsarrangör erbjuder. Vid förskrivning till yngre barn ska alltid vårdnadshavare involveras.

Som stöd till vårdgivare och som komplement till de riktlinjer för FaR till vuxna som finns idag, har rekommendationer om FaR till barn och ungdomar i SLL tagits fram. Rekommendationerna baseras på tillgänglig vetenskap och beprövad erfarenhet. Läs mer

SLL har tagit fram en manual som stöd för de som vill börja arbeta med FaR för barn och ungdomar samt olika material som gör det enklare och roligare att följa sin träning. Material kan beställas här.

Pilotprojekt i Sollentuna

Ett utvecklingsarbete för FaR till barn och ungdomar har genomförts i samverkan mellan Stockholms läns landsting, Sollentuna kommun, Stockholms Idrottsförbund och Gymnastik- och Idrottshögskolan. Målgruppen var elever som ävar otillräckligt fysiskt aktiva (mindre än 1 timme/dag), som hade en risk att utveckla ohälsa eller som hade ohälsa. De erbjöds stöd i att öka sin fysiska aktivitet. 

Intresserade aktivitetsarrangörer i kommunen hade utbildats för att ta emot barn och ungdomar som fick ett FaR. Kultur - och fritidsnämnden i Sollentuna kommun hade ökat aktivitetsbidraget till idrottsföreningar som gav rabatterat pris på aktiviteter till barn och ungdomar med ett FaR.

Om du vill veta mer om pilotprojektet i Sollentuna och hur du kan börja arbeta med FaR för barn och ungdomar kan du ta kontakt med ansvariga personer på APC.