Riktlinjer

Riktlinjer

Fysisk aktivitet på recept, FaR, är en arbetsmetod för hälso- och sjukvården som under de senaste åren vunnit allt större uppmärksamhet både nationellt och internationellt. 

 Riktlinjer – Fysisk aktivitet på recept (FaR) i Stockholms läns landsting from 2007-01-01:

 • Fysisk aktivitet på recept (FaR) ska användas som behandlingsalternativ av vårdgivare inom SLL för att förebygga och behandla sjukdom.
 • Målgruppen för FaR är de patienter som är i kontakt med hälso- och sjukvården.
 • FaR ska förskrivas i enlighet med Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling (FYSS)*.
 • Alla vårdgivare kan med fördel informera om fysisk aktivitet men själva ordinationen ska samordnas och utföras av legitimerad vårdpersonal.
 • Den som förskriver FaR ska ha kunskap om motivationssamtalets betydelse och om hur fysisk aktivitet kan användas i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling.
 • Den som hänvisar en patient till en friskvårdsaktör ska ha god kännedom om dennas verksamhet.
 • Varje verksamhet väljer själv hur den vill samverka med friskvården. Samverkan mellan sjukvårdens verksamheter och friskvården ska utvecklas utifrån lokala förutsättningar.
 • Förskrivning av FaR och rådgivning om fysisk aktivitet ska dokumenteras i patientjournal.
 • Vårdgivare ska tydliggöra rutiner/program för arbetet med FaR och vid arbete med patientuppföljning kring FaR. Ansvarig person för att bevaka frågan ska utses.
 • Vårdgivare ska tillhandahålla information om FaR och fysisk aktivitet och kunna rådgiva och hänvisa patienter till friskvårdsaktörer och hälsoinformation.
 • Medicinskt ansvarig/verksamhetschef vid varje verksamhet ansvarar för att arbete med FaR utförs i enlighet med ovan gällande riktlinjer.

 

Enligt beslut av Landstingsstyrelsen 2006-06-20, LS 0503-0536  

* FYSS 2008 Statens Folkhälsoinstitut R 2008:4, www.fyss.se

 

Far_grey