Vad är FaR?

Metoden FaR

Fysisk aktivitet på recept, FaR, är en systematisk arbetsmetod för hälso- och sjukvården. Forskning visar att metoden fungerar för att motivera patienter till ökad fysisk aktivitet och att den är hälsoekonomiskt lönsam.

Idag finns evidens för att fysisk aktivitet är effektivt både som förebyggande och behandlande åtgärd vid en mängd olika sjukdomstillstånd. Patienter som har en otillräcklig fysisk aktivitet bör erbjudas rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination av fysisk aktivitet, FaR, och/eller stegräknare, samt med särskild uppföljning, Detta ska ske enligt Socialstyrelsens rekommendationer och regionalt vårdprogram hälsofrämjande levnadsvanor.

FaR förskrivs av legitimerad vårdpersonal i dialog med patienten och är individuellt anpassad till personens egen förmåga, intresse och hälsotillstånd och kan ordineras till personer som bedöms klara av att utföra aktiviteter utanför sjukvårdens regi. För personer som utifrån diagnos och förmåga kräver en mer strukturerad träning rekommenderas i stället kontakt med fysioterapeut.

Aktiviteten sker på egen hand eller i grupp och eventuella kostnader ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård. 

Så här går det till

Legitimerad vårdpersonal förskriver FaR för olika diagnoser som de har kunskap om. Genom ett personcentrerat samtal kommer patienten och vårdgivaren tillsammans fram till olika förslag på träning som kan vara lämplig. Det kan handla om allt från promenad, stavgång, simning och vattengymnastik till styrketräning, gympapass eller trädgårdsarbete. På receptet skrivs vilken intensitet som rekommenderas, typ av aktivitet som ska genomföras, hur länge vid varje tillfälle och hur ofta. Allt utifrån det mål som personen vill och behöver uppnå. Hur det har gått med aktiviteten, ska sedan följas upp av den som förskrivit receptet och föras in i journalsystemet. Läs mer

FYSS - ett behandlingsstöd

Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS, är ett stödverktyg för sjukvårdspersonal vid rekommendation av fysisk aktivitet. FYSS finns i bokform "FYSS 2017" med 53 kapitel. 33 av dessa kapitel finns fritt tillgängliga på www.fyss.se. Rekommendationer finns för gravida, barn och ungdomar samt för olika diagnoser. FYSS är sammanställd av Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, YFA, som är en självständig delförening inom Svensk Förening För Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin. Läs mer

 

Riktlinjer

Fysisk aktivitet på recept, FaR, är en arbetsmetod för hälso- och sjukvården som under de senaste åren vunnit allt större uppmärksamhet både nationellt och internationellt. 

 Riktlinjer – Fysisk aktivitet på recept (FaR) i Stockholms läns landsting from 2007-01-01:

 • Fysisk aktivitet på recept (FaR) ska användas som behandlingsalternativ av vårdgivare inom SLL för att förebygga och behandla sjukdom.
 • Målgruppen för FaR är de patienter som är i kontakt med hälso- och sjukvården.
 • FaR ska förskrivas i enlighet med Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling (FYSS)*.
 • Alla vårdgivare kan med fördel informera om fysisk aktivitet men själva ordinationen ska samordnas och utföras av legitimerad vårdpersonal.
 • Den som förskriver FaR ska ha kunskap om motivationssamtalets betydelse och om hur fysisk aktivitet kan användas i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling.
 • Den som hänvisar en patient till en friskvårdsaktör ska ha god kännedom om dennas verksamhet.
 • Varje verksamhet väljer själv hur den vill samverka med friskvården. Samverkan mellan sjukvårdens verksamheter och friskvården ska utvecklas utifrån lokala förutsättningar.
 • Förskrivning av FaR och rådgivning om fysisk aktivitet ska dokumenteras i patientjournal.
 • Vårdgivare ska tydliggöra rutiner/program för arbetet med FaR och vid arbete med patientuppföljning kring FaR. Ansvarig person för att bevaka frågan ska utses.
 • Vårdgivare ska tillhandahålla information om FaR och fysisk aktivitet och kunna rådgiva och hänvisa patienter till friskvårdsaktörer och hälsoinformation.
 • Medicinskt ansvarig/verksamhetschef vid varje verksamhet ansvarar för att arbete med FaR utförs i enlighet med ovan gällande riktlinjer.

 

Enligt beslut av Landstingsstyrelsen 2006-06-20, LS 0503-0536  

* FYSS 2008 Statens Folkhälsoinstitut R 2008:4, www.fyss.se

 

FaR för barn och ungdomar

FaR ordineras till barn och ungdomar inom både primärvården, slutenvården och elevhälsan i Stockholms län. Som stöd till vårdgivare och som komplement till de riktlinjer för FaR till vuxna som finns idag, har rekommendationer om FaR till barn och ungdomar i Region Stockholm tagits fram. Rekommendationerna baseras på tillgänglig vetenskap och beprövad erfarenhet. Läs mer

 

Far_grey